www.uctovnictvohrou.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Ing. Jarmila Sádovská
IČO: 51779447
DIČ: 1078141889
Neplatca DPH.
so sídlom: Dunajská 12/14, 94911 Nitra
zapísanej na Okresnom úrade v Nitre
Číslo živnostenského registra: 430-53472

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4205 7499
SWIFT kód: TATRSKBX

adresa: Ing. Jarmila Sádovská, Dunajská 12/14, 94911 Nitra
email: uctovnictvohrou@uctovnictvohrou.sk
telefón: +421 902698603
www.uctovnictvohrou.sk

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.uctovnictvohrou.sk (ďalej je „internetová stránka“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o produktoch a cenách

1. Informácie o produktoch (ďalej len „video kurzy“) vrátane uvedenia ceny jednotlivého produktu a ich obsahu sú uvedené v podrobnom popise jednotlivých video kurzov na internetovej stránke.

2. Ceny video kurzov uvedené na internetovej stránke sú konečné. Neobsahujú DPH, nakoľko predávajúci nie je platcom DPH. Ceny video kurzov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na internetovej stránke. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok, a teda poskytnutie zľavy z ceny.

3. Všetka prezentácia video kurzov umiestnená na internetovej stránke je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom týchto produktov.

4. Video kurzy predávané na internetovej stránke nie sú nijakým spôsobom doručované kupujúcemu a kupujúci preto nezískava právo nakladať s nimi ako so svojím majetkom. Prostredníctvom internetovej stránky je kupujúcemu sprístupnený obsah zakúpeného video kurzu po dobu dohodnutú v kúpnej zmluve. K tomuto obsahu má kupujúci prístup kedykoľvek počas trvania dohodnutej doby a môže počas tejto doby k nemu pristupovať aj opakovane, po prihlásení sa na internetovej stránke pod vlastným užívateľským menom.

5. Prípadné zľavy z kúpnej ceny produktov nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy alebo prístupom k zakúpenému obsahu video kurzov (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku video kurzov týmito spôsobmi:
      a) vyplnením objednávkového formulára po zaregistrovaní sa na internetovej stránke,
      b) vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
      c) pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie video kurz alebo kombináciu video kurzov z aktuálnej ponuky. Počet kusov kupujúci neuvádza. Objednaním a následným zakúpením video kurzu získava kupujúci prístup k obsahu zakúpeného video kurzu pre jeden užívateľský účet, ktorý je registrovaný na meno kupujúceho.

3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, ktorý sa kupujúcemu zobrazí po kliknutí na tlačidlo „Objednať video kurz“.

4. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj so spracovaním osobných údajov v súlade s dokumentom Ochrana osobných údajov.

5. Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Táto zálohová faktúra predstavuje akceptáciu návrhu kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po akceptácii zálohovej faktúry zo strany kupujúceho a jej úhrady. Bezodkladne po obdržaní úhrady zašle predávajúci kupujúcemu daňový doklad (ďalej „faktúru“) aj s informáciu o povolení prístupu k obsahu zakúpeného video kurzu na internetovej stránke.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu doručená faktúra zo strany predávajúceho. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

IV.

Užívateľský účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na internetovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie video kurzov, ako aj samotný prístup k už zakúpeným video kurzom počas doby trvania, ktorá bola uvedená v kúpnej zmluve. Kupujúci môže objednávať video kurzy tiež bez registrácie. Následne je registrácia zo strany kupujúceho nutná, nakoľko bez registrácie predávajúci nedokáže technicky zabezpečiť prístup kupujúcemu k obsahu zakúpeného video kurzu.

2. Pri registrácii do užívateľského účtu a pri objednávaní video kurzov je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie video kurzu

1. Cenu video kurzov podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť:
     a) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený na zálohovej faktúre vystavenej predávajúci, ako aj v časti I. týchto obchodných podmienok.

2. Splatnosť kúpnej ceny je uvedená na zálohovej faktúre vystavenej predávajúcim.

3. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. Bezodkladne po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho tento vystaví faktúru kupujúcemu a sprístupní mu zakúpený obsah video kurzu pre užívateľský účet kupujúceho na internetovej stránke.

4. Video kurz je kupujúcemu dodaný momentom sprístupnenia jeho obsahu pre kupujúceho na internetovej stránke.

5. Predávajúci odošle daňový doklad – faktúru aj s informáciou o sprístupnení obsahu zakúpeného video kurzu kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho.

6. Kupujúci nenadobúda vlastnícke právo k video kurzu. Kupujúci nadobúda právo prístupu k obsahu video kurzu zaplatením celej kúpnej ceny za video kurz po dobu, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

VI.

Licencia

1. Objednaný video kurz je elektronickým obsahom podľa § 2 ods. 8 zákona č. 102/2014 Z.z.. Takýto elektronický obsah je chránený príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“). Jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto elektronickému obsahu. Predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

2. Kupujúci zaplatením ceny poskytovateľovi získava licenciu na zobrazovanie elektronického obsahu, môže ho prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať a to len pre svoje vlastné nekomerčné použitie. Kupujúci môže elektronický obsah poskytovateľa používať na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu na akomkoľvek zariadení. Kupujúci nemôže vyhotovovať rozmnoženiny elektronického obsahu alebo akúkoľvek ich časť predávať, prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

3. Kupujúci nie je oprávnený poskytnúť prístup do svojho užívateľského účtu inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Kupujúci nie je oprávnený použiť elektronický obsah alebo akúkoľvek jeho časť iným spôsobom ako je uvedené v článku VI. bod 2 týchto obchodných podmienok.

4. Video kurzy, elektronický obsah, ako aj texty, fotky, obrázky a akýkoľvek iný obsah uvedený na stránke www.uctovnictvohrou.sk , je majetkom predávajúceho, ktorý k nemu vykonáva majetkové autorské práva. Elektronický obsah je chránený autorským zákonom, medzinárodnými zmluvami a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. V prípade, ak kupujúci poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť predávajúcemu nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie.

5. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
     a) uplynutím objednanej doby
     b) odstúpením od zmluvy zo strany predávajúceho v prípade, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností kupujúceho stanovených v týchto obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu predávajúceho vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
     c) zánikom kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou

VII.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v súlade a spôsobom uvedeným v Občianskom zákonníku.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči začalo s výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k poskytnutiu služby. Za výslovný súhlas sa považuje prvé spustenie video kurzu kupujúcim po prihlásení sa do užívateľského účtu kupujúceho a stlačením tlačidla „ZAČNI TERAZ“ na zakúpenom video kurze.

4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným doporučenou listovou zásielkou na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý je uverejnený na stráne poskytovateľa tu. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich – podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

VIII.

Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že elektronický obsah dodáva bez právnych vád.

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Predávajúci písomne (mailom alebo poštou) informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. Na reklamáciu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

5. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.

IX.

Dodacia lehota

1. Dodacia lehota pri elektronických produktoch nasleduje obratom po prijatí platby predávajúcim. Kupujúci dostane obratom e-mail s informáciou o sprístupnení video kurzu (vrátane faktúry) v jeho užívateľskom účte na internetovej stránke. Dňom nasledujúcom po dni doručenia informácie o prístupe k video kurzu začína plynúť 14-dňová lehota na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať, internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné tiež využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaju video kurzov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. V prípade, že kupujúci je podnikateľom vzťah medzi nim a predávajúcim sa riadi Obchodným zákonníkom.

2. Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej stránky alebo v dôsledku jej použitia v rozpore s jej určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetovej stránky používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jej prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetovú stránku a užívať internetovú stránku alebo jej časť či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jej určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Predávajúci spracováva a chráni osobné údaje kupujúceho v súlade s dokumentom Ochrana osobných údajov.

7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 13.5.2023