www.uctovnictvohrou.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
I.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Ing. Jarmila Sádovská, IČO 51779447, DIČ 1078141889, so sídlom Dunajská 12/14, 949 11 Nitra, zapísaná v Živnostenskom registri: Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra: 430-53472, (ďalej len: „prevádzkovateľ“), ktorá prevádzkuje webovú stránku www.uctovnictvohrou.sk.

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Dunajská 12/14, 949 11 Nitra
email: uctovnictvohrou@uctovnictvohrou.sk
telefón: +421 902 698603

3. Pri predaji video kurzov a poskytovaní prístupových služieb k nim a prevádzkovaní webovej stránky spracúvame niektoré Vaše osobné údaje.

4. Spracúvanie Vašich osobných údajov bude realizované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 30. 3. 2022.

II.
Prehlásenie

1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

2. Informačnú povinnosť plníme podľa článku 13 GDPR ešte pred začatím spracovania osobných údajov.

3. Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

III.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia registračného formulára a nákupu video kurzov:
     a.)    Pokiaľ sa na našej webovej stránke zaregistrujete, budeme pracovať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré nám oznámite prostredníctvom registračného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail.
     b.)    V prípade, že si zakúpite video kurz na našej webovej stránke , budeme pracovať s Vašimi osobnými údajmi vymedzenými v čl. III. bod 1a) a navyše s osobnými údajmi v rozsahu: adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ v prípade, že budete chcieť vystaviť faktúru na firmu alebo podnikateľa.
     c.)    Na základe Vami zaslaných osobných údajov získate v prípade zakúpenia video kurzu prístup k jeho obsahu na našej webovej stránke. V prípade zverejnenia nového kurzu Vás prostredníctvom poskytnutých údajov môžeme kontaktovať s našou aktuálnou ponukou.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a v prípade nákupu údaje nutné pre plnenie zmluvy.

IV.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
     a.)    plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
     b.)    oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie aktuálnych noviniek v ponuke video kurzov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
     c.)    Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
     a.)    vytvorenie platne registrovaného účtu na webovej stránke, ktorý Vám umožní prístup k zakúpeným video kurzom,
     b.)   vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
     c.)    zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

V.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje:
     a.)    po celú dobu využívania Vášho registrovaného účtu na našej webovej stránke,
     b.)    po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
     c.)    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu. O zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete požiadať prostredníctvom žiadosti zaslanej písomne alebo elektronicky na adresu alebo na e-mail prevádzkovateľa uvedený v Čl. I tohto dokumentu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

VI.
Príjemcovia osobných údajov

1. Väčšina spracovateľských operácií je vykonávaná v réžii prevádzkovateľa.

2. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokáže prevádzkovateľ zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:
Google – Google Analytics
Webglobe, a.s. – hostingové služby
Kros, a.s. – fakturácia

3. Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VII.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte:
     a.)    právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
     b.)    právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
     c.)    právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
     d.)    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
     e.)    právo na prenosnosť údajov podľa § 26 Zákona,
     f.)    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I tohto dokumentu.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VIII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

IX.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním registračného a objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.5.2023