www.uctovnictvohrou.sk

Právne oznámenie

Prevádzkovateľom webovej stránky www.uctovnictvohrou.sk (ďalej len “Webová stránka”) je Ing. Jarmila Sádovská, Dunajská 12/14, 949 11  Nitra, zapísaná v Živnostenskom registri: Okresný úrad Nitra, číslo živnostenského registra: 430-53472.

Všetko, čo je obsahom Webovej stránky, tj. logo, videá, testy, materiály, texty, fotky a iné (ďalej len “Obsah”) sú chránené Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Akékoľvek kopírovanie, sťahovanie, nahrávanie, publikovanie, verejné zobrazovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Obsahu Webovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu prevádzkovateľa.

Neoprávnené používanie Obsahu z tejto Webovej stránky sa považuje za porušenie právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov. V prípade porušenia podmienok je prevádzkovateľ oprávnený užívateľovi okamžite zrušiť prístupové práva k Webovej stránke a jej Obsahu a vyžadovať náhradu škody vzniknutej Prevádzkovateľovi neoprávneným konaním užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah Webovej stránky alebo ukončiť prevádzku Webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Webovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Tieto Právne informácie môže Prevádzkovateľ pozmeniť alebo upraviť bez predchádzajúceho oznámenia.